Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. W związku z wykonywaniem tych czynności Agencja Celna ponosi określoną odpowiedzialność.

Sposobem na zabezpieczenie interesów Agencji Celnej jest polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agencji celnej.

Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?
Dla podmiotów prowadzących działalność agencji celnych, posiadających koncesję na
tę działalność wydaną przez prezesa GUC.

Co można ubezpieczyć?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agencji celnej za szkodę przez
nią wyrządzoną w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności
zawodowych. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność agencji
celnej za szkody powstałe przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem czynności przed
organami celnymi przez osoby wskazane przez agencję celną, przy pomocy których agencja
prowadzi swoją działalność.

Od jakich zdarzeń można się ubezpieczyć?
Od szkód wyrządzonych przez agencję celną przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta