Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003.124.1152 z późn. zm.) – „OC ppm”

OC komunikacyjne jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że jego zakres jest określony ustawowo i jest taki sam w każdym towarzystwie. Na pytanie o to, co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu, odpowiada szczegółowo art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Polskie prawo określa limity odpowiedzialności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (OC ppm) do wysokości których ubezpieczyciel odpowiada za szkody:

– w przypadku szkód na osobie 5.210.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,

– w przypadku szkód w mieniu 1.050.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi opłata karna – w przypadku samochodu osobowego od stycznia 2020 r. jest to kwota 5 200 zł. Kara za brak OC to nie jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnego ubezpieczenia pociąga za sobą jeszcze większe konsekwencje finansowe dla jego właściciela. Zarówno on, jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia.

Photo by Tabea Schimpf on Unsplash

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  NNW jest to ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie RP lub poza jej granicami. Zakresem NNW objęte są następstwa...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta