Ubezpieczenie budowy i montażu chroni przedsiębiorstwa realizujące projekty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk finansowych jak i odpowiedzialności cywilnej, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie?

W zakresie ochrony znajdują się szkody powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym testów maszyn i urządzeń oraz szkód ujawnionych w okresie konserwacji.

Umowy mogą być zawierane zarówno na lokalnych OWU Ubezpieczycieli, jak również na warunkach zgodnych z warunkami Munich Re, będących wyznacznikiem standardu ubezpieczeń na rynku.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczony kontrakt, tj. wszelkie prace związane z realizacją inwestycji uwzględniające budowę, montaż, wszystkie prace przygotowawcze i pomocnicze, a także wszelkie materiały wykorzystywane w kontrakcie. Przedmiot ubezpieczenia może być rozszerzany dowolnie o odpowiednie zapisy uwzględniające dodatkowe ryzyka, które mają być objęte polisą ubezpieczenia. Rozszerzenia te ustala się na etapie konstrukcji umowy ubezpieczenia.

Okres trwania ubezpieczenia obejmuje cały proces inwestycyjny polegający na budowie nowego obiektu budowlanego lub montażu instalacji; ubezpieczenie jest zawierane na cały proces budowlany, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

Zakres ubezpieczenia podzielony został na 2 sekcje.

Sekcja I dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych i obejmuje wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Ochroną ubezpieczeniową pozostają objęte szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Istnieje domniemanie, że szkody nie będące wyraźnie wyłączone są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Wśród najczęstszych przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy C.A.R. są następujące:

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,
 • powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura,
 • zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał,
 • włamanie, kradzież;
 • złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki.

Sekcja II uwzględniona w ubezpieczeniu CAR dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa.

W żadnym przypadku ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Dlatego uważamy, że dla pełnej ochrony podmiotów przed roszczeniami osób trzecich (w tym kontrahentów) niezbędne jest zawarcie własnej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności przez każdy z tych podmiotów (projektant, inwestor, generalny wykonawca, podwykonawcy)

Uwaga: Ubezpieczenie OC chroni podmioty a ubezpieczenie CAR chroni inwestycję !

Kogo obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie standardowo obejmuje wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego tj.

 • Inwestor,
 • Inwestor Zastępczy,
 • Generalny Wykonawca/Wykonawca,
 • wszyscy współwykonawcy/ konsorcjanci, podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonej Inwestycji,
 • projektanci/ firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy, inżynier kontraktu, w tym dostawcy usług,
 • pozostałe firmy lub osoby biorące udział w realizacji ubezpieczonego kontraktu,
 • podmioty finansujące – jeśli występują.

Formy ubezpieczenia

Ubezpieczenie CAR/EAR może być zawierane w różnych formach dopasowanych do danego kontraktu, potrzeb stron oraz zabezpieczenia ich interesów.

 • Ubezpieczenie kontraktów indywidualnych. Ubezpieczeniem objęty może zostać pojedynczy zgłoszony kontrakt na prace budowlane lub montażowe
 • Ubezpieczenie generalne. Tu możemy rozróżnić dwie rodzaje umowy generalnej również dedykowanej określonym podmiot wg ich potrzeb i elastyki funkcjonowania ubezpieczenia:

 

 • Umowa obrotowa – ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszystkich kontraktów rozpoczynających się w okresie umowy ubezpieczenia, aż do ich zakończenia. Ubezpieczający opłaca składkę zaliczkową na bazie planowanych kontraktów , która jest rozliczana po zakończeniu umowy obrotowej. Okres trwania takiej umowy standardowo wynosi 12 miesięcy. Korzyść płynąca z tej formuły daje przedsiębiorstwu pewność objęcia każdego rozpoczynającego się kontraktu bez obowiązku zgłoszenia go z zachowaniem terminów i ryzyka nie objęcia ochroną zdarzeń w trakcie umowy.
 • umowa otwartego pokrycia OPEN COVER – ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszystkich kontraktów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umową. Kontrakty nie zgłoszone nie są objęte ochroną. Korzyść płynąca z tej formuły daje przedsiębiorstwu pewność warunków i ceny ubezpieczenia eliminując negocjowanie ich przy każdym kontrakcie. Sama umowa generalna w tej formule nie kosztuje a składka jest naliczana dla każdego kontraktu zgłoszonego.

Miejsce Ubezpieczenia

Ubezpieczenie przede wszystkim obejmuje samą inwestycję i teren budowy ale może być rozszerzona odpowiednimi klauzulami np. na teren składowania materiałów budowlanych, na odcinek transportu materiałów/maszyn i urządzeń.

Działamy na rzecz:

 • INWESTORÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 • WYKONAWCÓW / FIRM BUDOWLANYCH

 • FIRM PROJEKTOWYCH

 • INŻYNIERÓW KONTRAKTU

 • IZB BRANŻOWYCH

 • INWESTORÓW ZASTĘPCZYCH

 • FIRM TYPU PROJECT MANAGEMENT

 • BANKÓW FINANSUJĄCYCH INWESTYCJE

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Kompleksowych programów ubezpieczeń inwestycji budowlanych oraz programów ubezpieczenia majątku firm budowlanych/projektowych
 • Opracowania zapisów umów kontraktów budowlanych / modyfikacji i dostosowania FIDIC w części dot. odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy oraz w części dotyczącej ubezpieczeń
 • Analiz/audytów już funkcjonujących polis ubezpieczenia inwestycji na wniosek Inwestorów / Inwestorów Zastępczych / Firm budowlanych / innych podmiotów
 • Wprowadzania – w spółkach budowlanych oraz u inwestorów – mechanizmów kontroli / racjonalizacji kosztów ubezpieczeń inwestycji
 • Poszukiwania nietypowych pokryć ubezpieczeniowych, w tym na rynkach zagranicznych
 • Weryfikacji polis podwykonawców w projektach o złożonej strukturze wykonawczej
 • Kosztorysów ubezpieczeniowych dla projektów inwestycyjnych
 • Prowadzenia postępowań na wybór ubezpieczyciela w procedurach zamówień publicznych
 • Programów ubezpieczeń mienia związanego z procesem budowy / montażu (ubezpieczenia sprzętu/maszyn budowlanych),
 • Weryfikacji odmownych decyzji odszkodowawczych Ubezpieczycieli w procesie budowlanym
 • Ubezpieczeń „trudnych” inwestycji budowlanych, w tym projektów prototypowych

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta