Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy Ubezpieczonego związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Kluczowym i najważniejszym przymiotem ubezpieczenia majątkowego jest możliwość uzyskania odszkodowania równego poniesionej stracie w celu odtworzenia majątku w możliwie jak najkrótszym czasie bez ryzyka ponoszenia dodatkowych strat.

Ubezpieczenia majątkowe często zawężane do ochrony ubezpieczeniowej środków trwałych mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość.

Obszar ubezpieczeń majątkowych jest bardzo szeroki i dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa, inwestycji, działalności. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka.

Przedmiot Ubezpieczenia

Katalog przedmiotu ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Ubezpieczeniem mogą być objęte m.in.:

 • budynki, budowle,

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie

 • nakłady inwestycyjne (np. w obce nieruchomości , środki trwałe)

 • środki obrotowe,

 • mienie pracownicze,

 • gotówka i papiery wartościowe, działa sztuki,

 • mienie osób trzecich (np. gości, mienie przechowywane/magazynowane),

 • sprzęt elektroniczny (przenośny, stacjonarny, oprogramowanie)

 • oraz inne wskazane w umowie ubezpieczenia.

Najważniejsze jest aby cały majątek podlegał ochronie ubezpieczeniowej ponieważ dokonywanie tzw. negatywnej selekcji doprowadza do luk w ochronie ubezpieczeniowej, które mają wpływ na ryzyko oceniane na etapie konstruowania i dopasowania odpowiednich produktów ubezpieczeniowych i zakresu ubezpieczenia.

Dokonywanie wyboru majątku jaki ma podlegać ubezpieczeniu pozostawiając jego część poza ochroną paradoksalnie skutkować może również brakiem ochrony w majątku ubezpieczonym np. jeżeli samo zdarzenie będzie miało swoje źródło w części majątku nieubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Wśród produktów ubezpieczenia stanowiących katalog pełnego ubezpieczenia majątku można wskazać w szczególności:

 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie oparte o zakres ryzyk nazwanych opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Katalog ryzyk jest wymieniony w OWU zakładu ubezpieczeń i stanowi zamkniętą grupę ryzyk w ramach których ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia.

Ochrona obejmuje szkody materialne powstałe wskutek m.in. pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie oparte o zakres ryzyk nienazwanych z zastrzeżeniem katalogu wyłączeń opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona obejmuje szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego z zastrzeżeniem wyłączeń określonych OWU.

 1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku.
Dodatkowymi elementami o jakich należy pamiętać przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży są m.in. kradzież zwykła , kradzież mienia zewnętrznego, kradzież mienia poza obiektem/ lokalem.
Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie od kradzieży najczęściej jako osobny produkt jest łączony z Ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych natomiast w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk stanowi często już element włączony do zakresu ubezpieczenia z określonymi limitami.
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu..

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zewnętrzne nośniki danych, same dane oraz zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, które pozwalają uniknąć zakłóceń w prowadzonej działalności bądź je zmniejszyć.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną:

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej,

 • zewnętrzne nośniki danych oraz same dane, w tym oprogramowanie będące własnością przedsiębiorcy,

 • zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych wskutek szkód materialnych w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego stanowiący maszyny i urządzenia (czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy )wykorzystywane w prowadzonej działalności.

Ubezpieczeniu, co do zasady w zależności od prowadzonej działalności podlegają maszyny i urządzenia:

– w szczególny sposób narażone na ryzyko szkody elektrycznej,

– istotne z punktu widzenia ryzyka poniesienia strat w przypadku ich unieruchomienia

– o największej wartości.

Należy tu pamiętać, że w szczególnych przypadkach w zależności od prowadzonej działalności Ubezpieczyciel może wymagać objęcia ochroną wszystkich maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie z uwagi na brak wystąpienia tzw. negatywnej selekcji ryzyka.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:

 • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,

 • zmiany napięcia zasilania,

 • zaniku napięcia,

 • uszkodzenia izolacji,

 • zwarcia (spięcia)

Istotnym parametrem badanym przez Ubezpieczycieli jest wiek maszyn (standardowo do 25 lat) oraz moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych.

Sumę ubezpieczenia ustala się w oparciu o wartość odtworzeniową, wartość księgową lub w systemie pierwszego ryzyka (wartość przewidywanej maksymalnej szkody).

6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk (awarie, uszkodzeia)

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń obejmuje ochroną maszyny i urządzenia przedsiębiorcy kwalifikujące się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, włączone do eksploatacji po pozytywnym zakończeniu prób i testów.

Maszyny i urządzenia objęte są ochroną podczas eksploatacji, napraw, remontów oraz montażu, demontażu, a także podczas związanego z naprawami lub remontami transportu wewnątrzzakładowego.

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne powstałe wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje ochronę maszyn i urządzeń przedsiębiorcy od szkód powstałych wskutek wszelkich zdarzeń, niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności:

 • błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

 • błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,

 • eksploatacji, w wyniku: niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego, niedoboru wody w kotłach maszyn parowych.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Sumę ubezpieczenia ustala się w oparciu o wartość odtworzeniową, wartość księgową lub w systemie pierwszego ryzyka (wartość przewidywanej maksymalnej szkody).

Dla kogo?

Podmiotem ubezpieczenia majątkowego może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a jego przedmiotem są prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia majątkowego opisany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz dodatkowych zapisach jakie mają zastosowanie w danej umowie.

Każda umowa ubezpieczenia powinna być dopasowana do potrzeb Klienta i w odpowiedni sposób zabezpieczać jego majątek a tym samym interesy. Dlatego tak istotnym jest wykonania oceny ryzyka, audytów technicznych, analizy potrzeb , co na rzecz Klienta wykonuje Broker.

Podstawowym zakresem ubezpieczenia jest ochrona majątku zgłoszonego do ubezpieczenia i uzyskanie odszkodowania w przypadku jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia przewidzianego w umowie zdarzenia/wypadku, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania.

Suma Ubezpieczenia

Nie można prawidłowo ubezpieczyć własnego majątku bez dokładnego określenia jego wartości. Wartość majątku stanowi podstawę dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia szkody.

Niestety bardzo częstym błędem jest ubezpieczenie mienia w oparciu o niezweryfikowane wartości , wartości nie aktualizowane od lat lub źle określane do danego produktu ubezpieczeniowego.

W ubezpieczeniu mienia wartość majątku możemy oszacować według jednej z trzech metodologi; wybór sposobu szacowania majątku jest o tyle istotny, iż przekłada się wprost na wartość określaną przy szacowaniu wysokości odszkodowania.

Sposób określenia wartości majątku można zdefiniować w 3 punktach. Stanowią one powszechnie przyjęte przez Ubezpieczycieli sposoby wyceny majątku:

1. Wartość odtworzeniowa: uważa się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, to jest:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadającą kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. Jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach,
2. Wartość rzeczywista: czyli wartość odtworzeniową (nową) pomniejszoną o wyrażony w procentach stopień technicznego zużycia.
3. Wartość księgowa brutto (początkowa): czyli wartość mienia wynikającą z ewidencji księgowej odpowiadającą jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny.

Jak prawidłowo ubezpieczyć majątek
Każde przedsiębiorstwo wymaga ubezpieczenia swojego majątku w taki sposób, który zapewni mu z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej – odszkodowanie w przypadku powstania szkody.
W praktyce większość przedsiębiorców standardowo ubezpiecza się od tzw. ryzyka ogniowego, które chroni przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego. Takie podejście niestety często naraża przedsiębiorstwo na straty wskutek szkód w majątku nieubezpieczonym – dlatego jako doświadczony doradca STBU rekomenduje kompleksowe ubezpieczenia majątku dopasowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Nie można prawidłowo ocenić ryzyka a tym samym skonstruować odpowiedniej umowy ubezpieczenia bez rozpoznania zagrożeń, analizy działalności przedsiębiorstwa, struktury posiadanego majątku i jego jego wieku, istniejących zabezpieczeń, analizy przyczyn szkód, zlokalizowania punktów krytycznych (wąskich gardeł ) będących istotnym zagrożeniem dla działalności przedsiębiorstwa. Aby to ryzyko ocenić uwzględniając te wszystkie czynności niezbędne jest przeprowadzenie audytów, survey’ów, analiz – w tym wszystkim wspomóc Klienta może doświadczony doradca. Takim doradcą jest STBU.

Opracowując program ubezpieczeniowy, zawsze kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyka, ze specyfiki działalności oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
Jeśli wymaga tego sytuacja, proponujemy zmiany i modyfikację obowiązujących zapisów ubezpieczeniowych, np. objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, zwiększenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie.

Nie każde zdarzenie należy ubezpieczyć. Ważne, aby ubezpieczone były te, których zaistnienie może zachwiać działalność przedsiębiorstwa (zdarzenia katastroficzne, szkody w newralgicznych punktach prowadzonej działalności itp.).

Dokładamy wszelkich starań, aby przygotowany przez nas program najpełniej chronił majątek naszych Klientów, automatycznie ubezpieczał wszelkie dokonywane inwestycje i zakupy oraz upraszczał obsługę ubezpieczeniową.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta