Ładunek (ang. CARGO) zawsze był narażony na uszkodzenia i różnego rodzaju zdarzenia mogące narazić właściciela na starty. Zabezpieczenie ładunku było jednym z pierwszych umów (później ubezpieczeń) między kupującym i sprzedającym, które miały na celu zabezpieczenie ładunku w transporcie.

Ubezpieczenie CARGO jest jedynym i NAJLEPSZYM zabezpieczeniem ładunku podczas jego transportu. Ilość ryzyk jaka grozi ładunkowi podczas jego transportu jest bardzo szeroka uzależniona od rodzaju środka transportu, czynników zewnętrznych (ląd, morze, powietrze), błędu ludzkiego czy też działań zamierzonych.

Świat nie wymyślił i nie stworzył lepszego zabezpieczenia niż UBEZPIECZENIE CARGO dla ochrony, którego głównym celem jest ochrona ładunku przed szkodami polegającymi na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utratą, do których dojdzie w czasie transportu i czynności z nim związanych (tzw. zwykłego przebiegu przewozu).

PO CO DODATKOWE UBEZPIECZENIE ?

Głównym błędem właściciela ładunku jest pozostawianie własnego interesu w rękach innych !

A tak należy rozumieć pozostawienie własnego majątku tylko w ochronie opartej na OC innego przedsiębiorstwa.

Istotną różnicą bardzo często pomijaną przy decyzji wykupienia polisy CARGO jest stwierdzenie – ale po co skoro przewoźnik lub spedytor ma swoje OC ? – to błąd.

OC przewoźnika, OC spedytora, OC operatora logistycznego, OC agencji celnej oraz inne polisy OC – CHRONIĄ ZAWSZE TYLKO I WYŁĄCZNIE DANY PODMIOT I TO TYLKO W SYTUACJI GDY ZAISTNIEJE ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZADARZENIE. Polisy OC nie chronią bezpośrednio ładunku. Owszem można stwierdzić, że polisy OC przewoźnika pośrednio chronią ładunek, ale należy pamiętać, że tylko gdy do szkody w ładunku dojdzie, gdy zaistnieje odpowiedzialność przewoźnika, gdy zostaną wprowadzone do ich polis OC odpowiednie zapisy.

Przepisy prawa ograniczają (przesłanki egzoneracyjne) i limitują (ograniczenia kwotowe wynikające z wagi ładunku) zakres odpowiedzialności przewoźnika, a tym samym zakres ubezpieczenia OC przewoźnika, który jest pozbawiony m.in. ryzyk siły wyższej, szkód powstałych nie z winy przewoźnika. A jeśli szkodę można przypisać odpowiedzialności przewoźnika w myśl przepisów prawa, następuje ustalanie czy szkoda jest objęta polisą OC przewoźnika, które niestety zawierają szereg włączeń i ograniczeń w ochronie ubezpieczeniowej.

Poniżej przedstawiamy proste porównanie wskazujące najważniejsze różnice pomiędzy rodzajami ubezpieczeń:

RóżniceUbezpieczenie OCPUbezpieczenie CARGO
Przedmiot ubezpieczeniaOdpowiedzialność przewoźnika (ma na celu chronić przewoźnika)Przewożony ładunek (ma na celu chronić właściciela ładunku)
Kwotowe ograniczenie odszkodowania (w ruchu międzynarodowym)
 • 8,33 SDR / kg wagi brutto (drogowy)
 • 2 SDR lub 666,67 / kg wagi brutto (morski)
 • 17 SDR / kg wagi brutto (kolejowy)
 • 22 SDR / kg wagi brutto (lotniczy)
Uzyskanie odszkodowania do pełnej wartości szkody

Możliwość doubezpieczenia:

 • kosztów przewozu,
 • kosztów ubezpieczenia,
 • do 10% zysku z tytułu zawarcia umowy,
 • opłat celnych.
Awaria wspólnaNie obejmujeObejmuje
Ryzyko działania siły wyższejNie obejmujeObejmuje
Ryzyko rabunkuNie obejmuje (o ile nie jest włączone, dodatkowe wymogi)Obejmuje
Wyłudzenie ładunkuNie obejmujeObejmuje
Wypadek spowodowany przez innego uczestnikaBłędna interpretacja / wyłączenia w OWUObejmuje
OdszkodowanieNiepewność otrzymania odszkodowania gdyż są prawem przewidziane sytuacje, kiedy przewoźnik i spedytor mogą się uwolnić od odpowiedzialności.Pewność otrzymania odszkodowania.
Żmudne dochodzenie roszczeń od sprawcy szkodySzybkie uzyskanie należnego odszkodowania

Ubezpieczenie CARGO jest jedynym ubezpieczeniem, które w pełni zabezpiecza interesy właściciela przewożonego ładunku.

Pamiętaj! Przy OC przewoźnika, czy spedytora ufasz swoim kontrahentom, w których zabezpieczyli swoje interesy. Przy ubezpieczeniu CARGO ufasz sobie, sam płacisz za ochronę, ale też masz wpływ na warunki ubezpieczenia, a w przypadku szkody możesz otrzymać nawet 100% wartości zniszczonego towaru. Polisa OC nie chroni ładunku do pełnej jego wartości bez odpowiednio skonstruowanej polisy OC na którą właściciel ładunku często nie ma żadnego wpływu.

DLA KOGO ?

Ubezpieczenie CARGO jest kierowane do każdego kto może ponieść stratę wskutek szkody w ładunku.

Standardowo będzie to sprzedawca lub kupujący, importer lub eksporter ale ubezpieczenie CARGO dopuszcza konstrukcję w której odszkodowanie należne będzie każdemu kto wykaże ubezpieczalny interes wobec danego ładunku.

Pamiętaj!, że prawo własności ładunku może się zmieniać w trakcie transportu i tym samym uprawnionym mogą być różne podmioty. To właśnie daje ubezpieczenie CARGO przede wszystkim – pewność ochrony i elastyczną ochronę ładunku a nie podmiotu.

CO UBEZPIECZAMY ?

Ochroną ubezpieczeniową CARGO obejmujemy ładunek.

 • Jaki ładunek ?

Każdy ! jaki zostanie przyjęty do ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.

Nie ma ograniczeń , co do rodzaju ładunków. Ubezpieczyciel dopasowuje zakres ubezpieczenia (ew. dodatkowe zabezpieczenia) adekwatnie do ryzyka danego transportu.

Ubezpieczyć możemy towary nowe (produkty, półprodukty, materiały itp.) jak i używane.

 • Kiedy?

Ochrona ubezpieczeniowa działa w takim czasie w jakim trwa dany transport.

 • od momentu załadunku tzn. kiedy w magazynie lub miejscu składowania ładunek zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek transportu w celu rozpoczęcia przewozu,
 • biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu, obejmuje operacje ładunkowe oraz składowanie lub między magazynowanie w czasie przewozu,
 • kończy się z chwilą dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia tj. z chwilą zakończenia wyładunku w magazynie lub miejscu składowania, a w przypadku transportu lotniczego – z upływem do 30 dni po wyładunku z samolotu w końcowym miejscu wyładunku, z kolei w przypadku transportu morskiego – z upływem do 60 dni po zakończeniu wyładunku ze statku morskiego w końcowym porcie wyładunku.

Dodatkowo ubezpieczeniem CARGO można objąć ładunki składowane w magazynach w okresie wykraczającym poza tzw. zwykły przebieg przewozu, jak również w ładunki wystawione w czasie targów i wystaw.

 • Jaki środek transportu ?

Środki transportu wykorzystywane w transporcie mogą być różne ale tu ubezpieczenie CARGO nie ogranicza tego katalogu do rodzaju środka transportu a jedynie wyraźnie zaznacza , że musi to być środek transportu przystosowany do transportu danego ładunku.

Dlatego pamiętaj ładunek ubezpieczony może być transportowany zarówno transportem własnym (własny pojazd) jak i obcym (zawodowy przewoźnik).

Ubezpieczenie również obejmuje różne rodzaje transportów m.in. drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy.

 • Jaka wartość ?

Wartość ubezpieczonego towaru jest określana przez Zgłaszającego towar do ubezpieczenia i musi być potwierdzony w określonych dokumentach wskazanych przez Ubezpieczyciela (np. faktura handlowa, inne dok.)

Wartość ładunku przyjęta do ubezpieczenia (za zgodą Ubezpieczyciela) może zostać powiększona o koszty: transportu, ubezpieczenia, cła, podatku VAT oraz 10% zryczałtowanej marży handlowej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej wyznaczają Ogólne Warunki Ubezpieczenia lokalnie stosowane na przez polski rynek ubezpieczeniowy lub Instytutowe Klauzule Ładunkowe, opracowane przez Institute of London Underwriters, powszechnie stosowane i akceptowane w międzynarodowym obrocie (również stosowane przez polskich ubezpieczycieli).

Zarówno Ogólne Warunki Ubezpieczenia, jak i Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) oferują zakres ochrony w różnych wariantach:

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
  1. zakres podstawowy od ryzyk nazwanych– obejmujący szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, uderzenia pioruna, deszcz nawalny, grad, huragan, trzęsienie ziemi) oraz wypadku środka transportu,
  1. zakres rozszerzony – rozszerzający podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka rabunku oraz kradzieży z włamaniem,
  1. zakres pełny / od wszystkich ryzyk (tzw. all risks) – obejmujący wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ładunku, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w OWU.
 1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (ostatnia wersja 01.01.2009):
  1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) – obejmujące ryzyka nazwane podstawowe m.in.:
   • pożar lub eksplozja,
   • wejście statku na mieliznę, zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem,
   • wywrócenie lub wykolejenie pojazdu lądowego,
   • zderzenie statku lub pojazdu z obiektem zewnętrznym innym niż woda,
   • wyładunek w porcie schronienia,
   • poświęcenia w awarii wspólnej,
   • wyrzucenie za burtę statku.
  1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B) – rozszerzający zakres podstawowy ochrony określony Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (C) o następujące ryzyka:
   • trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu lub uderzenie pioruna,
   • przedostanie się wody do wnętrza statku, kontenera lub miejsca składowania,
   • stratę w wyniku wypadnięcia za burtę lub upuszczenia w czasie załadunku lub wyładunku.
  1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) – oferujący najszerszy zakres ubezpieczenia, obejmuje wszystkie ryzyka, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w Klauzulach, m.in.:
   • świadome wadliwe postępowanie ubezpieczonych (wina umyślna),
   • zwykły wyciek, zwykła utrata na wadze lub zwykłe zużycie,
   • niewłaściwe, niedostateczne opakowanie lub przygotowanie przedmiotu ubezpieczenia do przewozu,
   • właściwość lub natura przedmiotu ubezpieczenia,
   • szkody będące następstwem opóźnień w dostawie,
   • niewypłacalność, uchybienia finansowe właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek (o ile Ubezpieczony był świadom lub, przy zwykłym toku czynności, winien być świadom tego faktu),
   • szkody powstałe w wyniku użycia broni atomowej lub wojennej,
   • niezdatność statku, kontenera do żeglugi.

Zakres ubezpieczenia określony Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi może zostać dodatkowo rozszerzony m.in. o ryzyka polityczne (strajkowe i wojenne) określone Instytutowymi Klauzulami Strajkowymi (Cargo) z 01.01.2009 oraz Instytutowymi Klauzulami Wojennymi (Cargo) z 01.01.2009 oraz dodatkowymi klauzulami brokerskimi, mającymi na celu uszczelnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

3) Ubezpieczenie DSU / MDSU

Dodatkowo, w przypadku dużych inwestycji budowlanych często stosuje się ubezpieczenie dodatkowe, będące uzupełnieniem ubezpieczenia CARGO tj. ubezpieczenie DSU / MDSU (Delay in Start-up / Marine Delay in Start-up).

Przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto, który ubezpieczony podmiot osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów lub usług w związku z zakończeniem inwestycji, gdyby inwestycja nie została opóźniona lub zakłócona na skutek szkody w ładunku, objętej ochroną ubezpieczeniową CARGO. Ubezpieczenie obejmuje także zwiększone koszty działalności, powstałe w związku ze szkodą w ładunku.

RODZAJE UMÓW / POLIS UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie CARGO może być zawarte w różnej postaci oferowanej przez Ubezpieczycieli. Główne formy ubezpieczenia można podzielić na:

 1. Polisa jednostkowa – ubezpieczeniem objęta jest konkretna przesyłka, wskazana w polisie.
 1. Umowa ubezpieczenia otwartego pokrycia – w której zostały ustalone warunki ubezpieczenia (zakres ochrony, stawki ubezpieczeniowe) na określony czas (najczęściej umowa roczna), z kolei ubezpieczenie konkretnej przesyłki następuje poprzez każdorazowego zgłoszenie jej do ubezpieczenia. Zgłoszenia przesyłek do ubezpieczenia mogą odbywać się poprzez każdorazowe zgłoszenie mailem, przesyłanie zestawień w określonych cyklach czasowych, czy też poprzez system on-line.
 1. Umowa ubezpieczenia automatycznego pokrycia (obrotowa) – ubezpieczeniem objęte są wszystkie przesyłki (zadeklarowany obrót towarowy), które miały miejsce w ustalonym okresie ubezpieczenia (najczęściej umowa roczna). Co do zasady przesyłki są objęte ochroną automatycznie, bez konieczności zgłaszania ich do ubezpieczenia, z kolei po zakończeniu okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie umowy na podstawie rzeczywiście zrealizowanego obrotu.

Każdy z rodzajów ma swoje zalety i wady i powinien być dopasowany do potrzeb podmiotu / Ubezpieczonego tak aby zachować zabezpieczenie jego interesów, wyeliminować luki w ochronie oraz możliwie elastycznie pozwolić mu zarządzać ubezpieczeniem ładunku.

DLACZEGO WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE CARGO ?

Odpowiedź jest prosta – ponieważ to się opłaca !

Zakres ubezpieczenia, pewność ochrony, zabezpieczenie własnego majątku i interesu, możliwość dopasowania ubezpieczenia do danego transportu i specyfiki działalności , stosunkowo niski koszt w odniesieniu do wartości ładunku i ryzyka – te wszystkie atuty przemawiają za tym aby ładunek w transporcie ubezpieczać.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta