Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Zwane potocznie – gwarancjami celnymi należą do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna).

Dług celny to powstające z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) odnoszące się do towarów. Ideą gwarancji celnych jest zabezpieczenie interesu państwa przed wprowadzeniem do obrotu towaru, który był przewożony przez jego obszar, a obszar ten, nie był docelowym obszarem w którym towar miał zostać wprowadzony do obrotu. Jeżeli towar nie został wywieziony w określonym czasie przypuszcza się że, pozostał na terenie tego państwa i został wprowadzony do obrotu.

DLA KOGO

Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne).

Stronami gwarancji celnej są :

 • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji, gwarantem może być tylko podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Wnioskodawca gwarancji – podmioty na które prawo celne nakłada obowiązek zabezpieczenia np. podmiot prowadzący skład celny lub podmiot zajmujący się importem towarów.

 • Beneficjent gwarancji – organ celny reprezentujący interesy Skarbu Państwa

Co obejmuje

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązania celno –podatkowe zleceniodawcy wobec izby celnej.

Zakres odpowiedzialności

Podpisując umowę z wnioskodawcą towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty wymaganych kwot, które wynikają z długów celnych, podatków a także innych opłat celnych w wysokości do sumy gwarancyjnej (powinna być ona równa kwocie zobowiązania celnopodatkowego), w przypadku, gdy podmiot – zleceniodawca gwarancji nie uiścił ciążących na nim zobowiązań wobec izby celnej.

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta