Gwarancja ubezpieczeniowa we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych należących do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna).

Wspólna procedura tranzytowa uprawnia do przewożenia towarów bez konieczności dokonywania odpraw celnych na granicach Państw które przystąpiły do konwencji WPT (Polska przystąpiła do konwencji w 1996 roku). W ramach konwencji WPT towary mogą być przeładowywane i składowanie. Aby moc korzystać z procedury WPT, niezbędne jest posiadanie dokumentów tranzytowych dla organów celnych, dzięki czemu przewożonych towar jest zwolniony z obowiązku sprawdzania na granicy, dopuszcza się jednak możliwość sprawdzenia go w każdym czasie w trakcie transportu na danym obszarze przez organ celny.

DLA KOGO

Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które ubiegają się o otrzymanie od urzędu celnego zgody na zastosowanie procedury uproszczonej – procedury WPT.

Strony gwarancji :

 • Beneficjent gwarancji – kraje które przystąpiły do konwencji WPT ( kraje Unii Europejskiej, kraje EFTA, księstwo Andory, Republika San Marino)

 • Gwarant – wystawca gwarancji, gwarantem może być podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Wnioskodawca gwarancji – podmiot za którego udzielana jest gwarancja, osoba która sama lub przez upoważnionego przedstawiciela, przez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, wyraziła swoją wolę realizacji procedury tranzytowej, może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej.

Co obejmuje

Zgodnie z postanowieniami konwencji dla procedur tranzytowych należy składać zabezpieczenie które będzie ważne we wszystkich obszarach przez które dokonywany jest przewóz. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty beneficjentowi gwarancji ceł i pozostałych opłat do których każdy kraj jest uprawniony.

Zakres odpowiedzialności

Podpisując umowę z wnioskodawcą towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty wymaganych kwot, które wynikają z zapłaty gwarancji ceł i innych opłat w wysokości do sumy gwarancyjnej (powinna być ona równa kwocie zobowiązania celnopodatkowego), w przypadku, gdy podmiot – zleceniodawca gwarancji nie uiścił ciążących na nim zobowiązań wobec izby celnej.

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta