Członkowie zarządu w wielu przypadkach odpowiadają za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem osobistym. Przed ryzykiem związanym z pełnieniem funkcji zarządczych chroni ubezpieczenie D&O.

Członkowie Zarządów, Rad Nadzorczych, kadra zarządzająca i menedżerowie w spółkach prawa handlowego, to osoby na co dzień podejmujące decyzje o zasadniczym znaczeniu dla kierowanej przez siebie organizacji. W związku ze sprawowaną funkcją osoby te są narażone na kierowane przeciwko nim roszczenia odszkodowawcze ze strony zarządzanej przez nich spółki, jak również jej kontrahentów, udziałowców, pracowników, a dodatkowo także ze strony organów kontrolnych i regulacyjnych.

Co obejmuje ubezpieczenie D&O?

 • niedopełnienie obowiązków, nieprzestrzeganie procedur i regulaminów
 • przekroczenie uprawnień i pełnomocnictw
 • Niezgłoszenie upadłości spółki w przewidzianym terminie
 • pomówienie, naruszenie dóbr osobistych
 • niewłaściwy nadzór lub zarządzanie podległą jednostką organizacyjną
 • zaniedbanie, niedbalstwo, nadużycie zaufania
 • inne, mające charakter nieprawidłowego działania związanego z wykonywaną funkcji

Jakie koszty pokrywa D&O?

 • odszkodowania zasądzone na podstawie orzeczenia sądowego lub wynikające z ugód zawartych
 • koszty obrony prawnej
 • koszty udziału w postępowaniach sądowych, wyjaśniających, śledztwach / dochodzeniach
 • opłaty i koszty dodatkowe poniesione przez osobę ubezpieczoną w toku obrony przed roszczeniem
Kto podlega ubezpieczeniu?

Byłych, obecnych oraz przyszłych:

 • członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Rady Konsultacyjnej, Rady Dyrektorów oraz członków pozostałych organów statutowych spółki
 • prokurentów, pełnomocników
 • dyrektorów, menedżerów, w tym menedżerów tymczasowych
 • pracowników sprawujący w spółce funkcje nadzorcze lub zarządcze

ale również:

 • małżonków, partnerów,
 • spadkobierców, cesjonariuszy, przedstawicieli prawnych.

Korzyści dla ubezpieczonych:

 • ochrona prywatnego majątku menedżerów oraz ich rodzin przez pokrycie kwot przyznanych/zasądzonych odszkodowań oraz poniesionych kosztów obrony
 • ochrona reputacji przez pokrycie kosztów doradców public relations oraz kosztów rozpowszechniania korzystnych orzeczeń /rozstrzygnięć
 • pokrycie kosztów dodatkowych w toku postępowania i obrony przed roszczeniem
 • poprawienie komfortu zarządzania oraz bezpieczeństwa podejmowania strategicznych decyzji

Korzyści dla spółki

 • ochrona majątku / zabezpieczenie płynności finansowej dzięki możliwości odzyskania utraconych środków, których wartość może wielokrotnie przewyższa osobisty majątek menedżera
 • ochrona wizerunku i wiarygodności wobec akcjonariuszy i kontrahentów
 • ochrona spółki w dedykowanych jej zakresach ochrony (np. obrót papierami wartościowymi)
 • zwiększenie bezpieczeństwa rozwoju i stworzenie środowiska przyciągającego najlepszych menedżerów
 • wypełnienie warunków corporate governance

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

 • nieprawidłowe działania stanowiące jakiekolwiek umyślne przestępstwo lub umyślny czyn niedozwolony*
 • uzyskanie nieuprawnionych korzyści osobistych lub majątkowych
 • roszczenia znane/zgłoszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • kary i grzywny zasądzone w postępowaniu karnym
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa
 • szkody osobowe lub rzeczowe, z tym, że ochroną objęte są roszczenia o zadośćuczynienie za negatywne przeżycia psychiczne

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta